Entryform エントリーフォーム

Filipino

※status of residence
※japan history
※kodigo ng bansa
katakana name
※pangalan ※kasarian/sex
※Araw ng kapanganakan edad
Address
Ang pinakamalapit na istasyon
kailagan pa bahay/yes/no
mairon ka Lisensya sa kots/yes/no
my kote ka/yes/no
※phpne number
school neme ※pumapasok pa sa school lan tao mg susulat
oras nag pasok sa school FROM TO
karanasan sa trabaho1 会社名 XXX部 XXX課
FROM TO
karanasan sa trabaho2 会社名 XXX部 XXX課
FROM TO
karanasan sa trabaho3 会社名 XXX部 XXX課
FROM TO
※Nais na lokasyon ng trabaho
anon oras ka pede mag trbaho FROM TO
posible shift trabaho
pede mag trabaho arau
※peden pumasok ng days Check
anong dait ka pede mag simula nag tarabho
※can communicate in japan?
※can reden and write in kanji
※can riden and write in hiragana
※can riden and write in katakana
Tungkol sa Paghawak ng Personal na Impormasyon
◎Tungkol sa Paghawak ng Personal na Impormasyon

[1] Ang Human-i Co., Ltd. (na simula dito ay tutukuyin bilang “ang kompanya”) ay nangongolekta ng personal na impormasyon para sa sumusunod na mga layunin.
・Para sa angkop na desisyon sa pag-recruit
・Para sa mga pag-uusisa hinggil sa mga katanungan o problema na iniharap sa yugto ng pagpili
・Para sa pagbibigay ng abiso tungkol sa desisyon sa pag-recruit
・Para sa pagsusuri ng taong naghahanap ng trabaho sa panahon ng pagbubunyag, pagwawasto at pagtanggal ng
impormasyon

[2] Ang nakuhang personal na impormasyon ay maaaring ibigay sa mga ikatlong partido para sa sumusunod na mga layunin. Bukod dito, hindi namin ibibigay ang personal na impormasyon sa mga ikatlong partido maliban kung hiniling batay sa mga batas at regulasyon o panghukumang paglilitis, at mayroong pahintulot mula sa iyo.
○ Target: Mga taong nakarehistro para sa temporary staff na trabaho at trabahong nakakontrata (business contracting).
○ Layunin ng pangongolekta ng impormasyon: Paminsan-minsan, maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa mga pangkat ng kompanya kung saan nakapirma kami ng isang kontrata sa pagkakompidensiyal upang makapagbigay ng mga serbisyo sa yamang-tao (human resources) katulad ng mga trabahong nakakontrata, temporary staff, may bayad na paglalagay ng tao sa trabaho. Ang ibibigay na impormasyon ay ang mga sumusunod.
・Pangalan/Petsa ng kapanganakan/Kasarian/Adres/Mga impormasyon sa pagkontak katulad ng numero ng telepono, email address, atbp./Iba pang impormasyon na nakasaad sa kard ng rehistrasyon na ibinigay ng tao mismo at may pahintulot sa kanya
○ Sakop ng maaaring sama-samang gumamit sa impormasyon: Grop Corporation, Gropjoy Co., Ltd.
○ Paraan sa pagkuha: Makukuha sa pamamagitan ng kard ng rehistrasyon sa panahon ng pagpaparehistro sa kompanya.
Bukod dito, ang entidad na mangangasiwa sa personal na datos na sama-samang gagamitin ay ang kompanyang ito na siyang direktang kumuha sa personal na impormasyon.

[3] Ang aming kompanya ay hindi kailanman ipagkakatiwala sa ibang partido ang personal na impormasyong aming hinahawakan.

[4] Ganap na boluntaryo ang pagbibigay ng impormasyon sa aming kompanya. Pero, kung hindi ka makapagbibigay ng impormasyon na hiniling ng aming kompanya, maaaring hindi kami makakagawa ng angkop na desisyon sa pag-recruit at sa pagkontak.

[5] Kung nais mong ibunyag, iwasto, o ipatanggal ang personal na impormasyon, pakikumpleto ng “Form sa Paghiling sa Pagbubunyag, atbp. ng Personal na Impormasyon” at ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng koreo.
Para sa mga detalye, pakisuri sa aming patakaran sa pagkapribado sa website ng aming kompanya, o makipag-ugnayan sa tanggapan kung saan maaaring mag-usisa o magtanong, na nakasulat sa ibaba.

[6] Mangyaring tandaan na hindi namin maibabalik sa iyo ang personal na impormasyon (kard ng rehistrasyon, resume, atbp.) na iyong ibinigay sa amin.

[7] Ang tagal ng panahon na balido ang personal na impormasyon (kard ng rehistrasyon, resume, atbp.) na aming itinatabi ay 1 taon mula sa petsa ng panayam na siya ring petsa ng pag-uumpisa. Kung wala kang makitang trabaho at lumampas na sa 1 taon, mawawala na ang pagkabalido ng rehistrasyon at kailangan mo nang muling magsumite ng bagong dokumento.

Para sa mga pag-uusisa o katanungan hinggil sa personal na impormasyon:
Kawani na Nangangasiwa sa Personal na Impormasyon, Punong Tanggapan sa Pangangasiwa (Person-in-charge of Personal Information, Administrative Division), Human-i Co., Ltd.

Address: 9-10 Higashicho, Hachioji-shi, Tokyo 192-0082 
Telepono: +81-42-643-2086 (sa araw na may trabaho 10:00 - 17:30) 
Email: pmr@www.human-i.co.jp
Tungkol sa Paghawak ng Personal na Impormasyon
pagetop