Nursingcare 特定技能1号(介護)

EntryNepalNc

※विजा को प्रकार
※जापानको हालसम्मको विवरण
※देश
फुरिगाना(जापानिज काताकाना)
※नाम
※लिङ्ग
※जन्ममिति उमेर
ठेगाना
नजिकको एकि
※फोन नम्बर
※भाषा, बोलीचाली
※पढ्ने , लेख्ने , खांजी
※पढ्ने , लेख्ने (हिरागाना)
※पढ्ने , लेख्ने (काताकाना)
व्यक्तिगत जानकारी प्रतिको व्यवहार सम्बन्धमा
◎व्यक्तिगत जानकारी प्रतिको व्यवहार सम्बन्धमा
【1】ह्युमन् आइ कम्पनी लिमिटेड (उपरान्त, यस कम्पनी) ले, निम्न उद्देश्यको लागि व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्ने गर्दछ।
・उपयुक्त नियुक्ति निर्धारण गर्नका लागि
・छनौट चरणमा केही बुझ्नु पर्ने कुरा देखा परे, सो सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नका लागि
・नियुक्ति दिए-नदिएको बारेमा सम्पर्क गर्नका लागि
・जानकारी प्रस्तुत, संशोधन वा मेटाउँदाको समयमा मूल व्यक्ति पहिचान गर्नका लागि
【2】प्राप्त गरेको व्यक्तिगत जानकारीलाई, निम्न उद्देश्यको लागि तेस्रो पक्ष समक्ष पेश गर्न सकिने छ। यी बाहेक, मूल व्यक्तिले मञ्जुरी नदिएसम्म, कानुनी प्रावधान अथवा न्यायिक प्रक्रियामा आधारित मागदाबी नभएसम्म, व्यक्तिगत जानकारीलाई कुनै तेस्रो पक्ष समक्ष पेश गरिने छैन।
○दायरामा पर्ने : मानव संसाधन डिस्प्याच् (हाकेन्) परियोजना एवम् ठेक्का (उकेओइ)को काममा दर्ता भएका व्यक्ति
○पेश गर्नुका उद्देश्यहरू : ठेक्का (उकेओइ), मानव संसाधन डिस्प्याच् (हाकेन्), सशुल्क कामको परिचय गराउने जस्ता मानव संसाधन सेवा प्रदान गर्नका निमित्त, गोपनीयता सम्बन्धी करारमा बाँधिएका यस कम्पनीका ग्रुप कम्पनीहरू सँग, व्यक्तिगत जानकारी सङ्युक्त रूपमा प्रयोग गरिने हुनसक्छ। प्रदान गर्ने बुँदाहरू निम्न अनुसार हुनेछ।
・नामथर, जन्म मिति, लिङ्ग, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल जस्ता सम्पर्क स्थल, अन्य मूल व्यक्तिले मञ्जुरी दिएर पेश गरेको दर्ता कार्डमा उल्लेख भएको व्यक्तिगत जानकारी
○सङ्युक्त रूपमा प्रयोग गर्नेको परिधि : ग्रोप कम्पनी लिमिटेड, ग्रोपजोइ कम्पनी लिमिटेड
○प्राप्त गर्ने विधि : कम्पनीमा आएर दर्ता गरेको कार्डबाट
पुनश्च, सङ्युक्त रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत डेटा सम्बन्धी प्रमुख व्यवस्थापक भने, प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गरेको यस कम्पनी हुनेछ।
【3】यस कम्पनीले प्राप्त गरेको व्यक्तिगत जानकारी अरूलाई दिने गर्दैन।
【4】यस कम्पनीलाई व्यक्तिगत जानकारी दिने-नदिने कुरा, सबै व्यक्ति स्वयंको इच्छा अनुसार हुन्छ। त्यस अनुसार, यस कम्पनीले अनुरोध गरेको जानकारी प्रदान नगरेको खण्डमा, उपयुक्त हुने नियुक्ति निर्धारण वा सम्पर्क आदि गर्न नसकिने हुनसक्छ।
【5】व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत, संशोधन वा मेटाउने चाहना भएको खण्डमा, "व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत दाबी पत्र (Kaiji-tō Seikyū-Syō)"लाई यस कम्पनीमा हुलाक मार्फत पठाउनुहोला।
विस्तृत विवरणको लागि, यस कम्पनीको वेबसाइटमा भएको प्राइभेसि पोलिसि हेर्ने वा, निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्ने गर्नुहोला।
【6】प्राप्त गरेको व्यक्तिगत जानकारी (दर्ता कार्ड, बायोडाटा (रिरेकि-स्यो)) लाई फिर्ता गर्न नसक्ने कुरा अग्रिम रूपमा बुझि दिनुहुन आग्रह गर्दछौँ।
【7】प्राप्त गरेको व्यक्तिगत जानकारी (दर्ता कार्ड, बायोडाटा (रिरेकि-स्यो)) बहाल रहने अवधि भनेको अन्तर्वार्ता लिएको दिनबाट गणना गरी 1 वर्ष हुने गर्छ।
वास्तविक रूपमा काम नगरेको 1 वर्ष नाघेमा, दर्ताको प्रभावकारिता समाप्त भई, नयाँ कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन आउँछ।


व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धी सोधपुछ स्थल :
Human-i Co., Ltd, Kanri Honbu, Kojin Jyōhō Kanri Sekinin-Sya
(ह्युमन् आइ कम्पनी लिमिटेड, व्यवस्थापन मुख्यालय, व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापन अधिकारी)
ठेगाना : 〒192-0082 Tōkyōto Hachiōji-shi AzumaChō 9-10
फोन : +81-42-643-2086 (कार्यालय खुल्ने दिनको 10:00 - 17:30)
इमेल : pmr@www.human-i.co.jp
व्यक्तिगत जानकारी प्रतिको व्यवहार सम्बन्धमा

pagetop