top of page
69885964透過.png

Chính sách bảo mật

Riêng tư

Chính sách bảo mật

[Triết lý bảo vệ thông tin cá nhân]

Với tư cách là một nhà điều hành doanh nghiệp xử lý thông tin cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh thuê ngoài, kinh doanh phái cử và kinh doanh dịch vụ chăm sóc dài hạn, chúng tôi tin rằng trách nhiệm xã hội của chúng tôi là phải xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng giao phó cho chúng tôi.
Hơn nữa, chúng tôi tin rằng đảm bảo sự an tâm của khách hàng bằng cách bảo vệ thông tin cá nhân là một trong những vấn đề cơ bản quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Vì mục tiêu đó, chúng tôi đã thiết lập "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" và theo đây tuyên bố rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện chính sách đó.

"Bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân"
"Thông tin cá nhân là gì?"

【Chính sách bảo mật】

1. Khi xử lý thông tin cá nhân tại công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ thu nhận, sử dụng và chỉ cung cấp thông tin đó trong phạm vi cần thiết cho hoạt động thuê ngoài, kinh doanh phái cử, kinh doanh chăm sóc dài hạn và quản lý việc làm của nhân viên.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân để không được sử dụng hoặc cung cấp cho các mục đích khác ngoài mục đích, ngoài phạm vi được sự đồng ý từ khách hàng.
2. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến thông tin cá nhân, hướng dẫn quốc gia và các tiêu chuẩn khác.
3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý và các biện pháp khắc phục để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.
4. Công ty cử người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm và quyền hạn về việc triển khai, vận hành Hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý hệ thống này một cách phù hợp.
5. Hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ liên tục được cải tiến thông qua giáo dục, vận hành, kiểm toán, soát xét, v.v.
6. Chúng tôi sẽ thiết lập đầu mối liên hệ cho các thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân như tiết lộ, sửa chữa, xóa, từ chối yêu cầu sử dụng và cung cấp, các khiếu nại khác, tư vấn, v.v., và sẽ phản hồi trong vòng 2 tuần.

Ngày thành lập 1 tháng 4 năm 2005 Ngày sửa đổi cuối cùng 28 tháng 1, 2014 Ichiro Kiryu, Giám đốc điều hành của Human Eye Co., Ltd.

Bàn thông tin
ĐT: 042-643-2086
Thư: pml@human-i.co.jp
Giám đốc Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Trụ sở Hành chính

メールアドレス.png
Các vấn đề sẽ được thông báo dựa trên "Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân"

[Mục đích sử dụng]

Thông tin cá nhân do công ty chúng tôi có được sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau.

mục

Thông tin cá nhân của người đăng ký kinh doanh phái cử và hợp đồng kinh doanh

Thông tin cá nhân của người dùng trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn

Thông tin cá nhân của người giới thiệu dịch vụ chăm sóc dài hạn có được từ người quản lý chăm sóc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc dài hạn

Thông tin cá nhân về đối tác kinh doanh và đối tác kinh doanh

Thông tin cá nhân trong hoạt động bán hàng

Thông tin cá nhân về cổ đông

Thông tin cá nhân về những người muốn được chọn làm việc cho công ty của chúng tôi

Thông tin cá nhân về nhân viên

Thông tin cá nhân được hệ thống My Number thu được

Thông tin cá nhân được thu thập bởi máy ghi ổ đĩa và camera giám sát

Thông tin cá nhân trong câu hỏi của bạn

mục đích sử dụng

・ Phán đoán có nên tuyển dụng hay không ・ Liên hệ phỏng vấn và thông báo kết quả ・ Giới thiệu tình hình cử đi Quản lý kinh doanh như trả lương ・ Cung cấp dịch vụ nhân sự cho các công ty tập đoàn

・ Cung cấp các dịch vụ chăm sóc dài hạn theo yêu cầu ・ Liên hệ với các thành viên trong gia đình, thanh toán, v.v.

・ Đánh giá tính sẵn có của các phương tiện Liên hệ về thông tin cơ sở ・ Các thủ tục khác nhau liên quan đến việc sử dụng

・ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng ・ Quản lý đối tác kinh doanh, hoạt động bán hàng ・ Xác nhận các thắc mắc, giải đáp

・ Điện thoại, truyền fax và thư cho các cuộc hẹn

・ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ dựa trên Đạo luật Công ty ・ Theo các tiêu chuẩn quy định dựa trên luật và quy định ・ Xác nhận và trả lời các câu hỏi

・ Thủ tục lựa chọn tuyển dụng ・ Xác nhận và trả lời các câu hỏi

・ Quy trình quản lý nhân sự ・ Quy trình quản lý biên chế ・ Bảo hiểm việc làm, thủ tục bảo hiểm xã hội ・ Xác nhận thắc mắc, giải đáp ・ Cung cấp dịch vụ nhân sự cho các công ty thuộc tập đoàn

[Số cá nhân cho nhân viên và nhân viên được cử đi]
・ Công tác lập phiếu khấu trừ thu nhập lương và thu nhập hưu trí ・ Công tác thông báo bảo hiểm việc làm ・ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm niên kim phúc lợi ・ Các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội, thuế và các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai

[Số cá nhân cho những người không phải là nhân viên]
・ Công tác lập hồ sơ thanh toán đối với các khoản thù lao, phí, ... Công tác lập hồ sơ thanh toán đối với cổ tức, phân chia thặng dư và lãi cơ bản ・ Công tác lập hồ sơ thanh toán tiền sử dụng bất động sản ... Các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực xã hội các biện pháp đối phó với an ninh, thuế và thiên tai

・ Thực hiện an toàn công việc kinh doanh của chúng tôi và xác nhận các dữ kiện trong trường hợp khẩn cấp

・ Xác nhận và trả lời các nội dung yêu cầu

Thể loại tiết lộ

Tiết lộ

Tiết lộ

Không được công bố

Tiết lộ

Tiết lộ

Tiết lộ

Tiết lộ

Tiết lộ

Tiết lộ

Tiết lộ

Không tiết lộ

Tiết lộ

[Về việc cung cấp cho bên thứ ba]

Thông tin cá nhân có được có thể được cung cấp cho bên thứ ba cho các mục đích sau. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi pháp luật hoặc thủ tục tư pháp yêu cầu mà không có sự đồng ý của người đó.

mục

Thông tin cá nhân của những người muốn đi làm bằng xe máy

Thông tin cá nhân về các dịch vụ phúc lợi

Thông tin cá nhân của người đăng ký và nhân viên trong công tác phái cử và hợp đồng kinh doanh, kinh doanh dịch vụ chăm sóc dài hạn

mục đích sử dụng

Để mua bảo hiểm, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho công ty bảo hiểm đã ký thỏa thuận không tiết lộ bằng văn bản do công ty bảo hiểm quy định.
Các mục sẽ được cung cấp như sau.
・ Tên, địa chỉ, số điện thoại, số bằng lái xe, số cơ quan

Để sử dụng dịch vụ phúc lợi, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan phúc lợi đã ký thỏa thuận không tiết lộ.
・ Tên / ngày sinh

Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi đã ký thỏa thuận không tiết lộ để cung cấp các dịch vụ nhân sự như hợp đồng kinh doanh, lao động phái cử và các cơ quan tuyển dụng được trả lương.
[Các mặt hàng sẽ được cung cấp như sau]
・ Tên ・ Ngày sinh ・ Giới tính ・ Mã số nhân viên ・ Thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email information Thông tin cá nhân khác và thông tin điều động lao động như nơi làm việc ghi trên phiếu đăng ký do người được đồng ý cung cấp [Phạm vi chia sẻ người dùng]
Grop Corporation và Grop Joy Co., Ltd. [Phương thức mua lại]
Đơn vị quản lý dữ liệu cá nhân được thẻ đăng ký thu thập và chia sẻ tại thời điểm đăng ký chuyến thăm sẽ là Công ty trực tiếp thu thập thông tin cá nhân.
・ Nhân viên đã có được thông tin cá nhân trực tiếp từ Grop và Grop Joy có thể chia sẻ thông tin đó với chúng tôi.

[Về ủy thác]

Để đạt được mục đích sử dụng nêu trên, một số hoặc tất cả thông tin cá nhân có thể được ký gửi cho nhà thầu phụ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng nó vượt quá phạm vi dự định.

[Về tính tự nguyện của thông tin cá nhân]

Tất cả các thông tin được cung cấp là theo quyết định của khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ bình thường.

[Về việc sử dụng cookie]

Không có trang nào sử dụng "cookie" trên trang web của chúng tôi.
* Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi từ máy chủ web đến trình duyệt của bạn và một số được lưu trữ dưới dạng tệp trên đĩa của bạn.
Máy chủ web có thể xác định máy tính của bạn bằng cách nhìn vào cookie.

[Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, sử dụng và từ chối cung cấp thông tin cá nhân]

Nếu bạn muốn từ chối việc tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, vui lòng tải xuống "Hóa đơn tiết lộ thông tin cá nhân, v.v.", đính kèm các tài liệu và lệ phí cần thiết và gửi đến địa chỉ sau.
Khi đăng ký tiết lộ, v.v., hãy nhớ kiểm tra "Xử lý thông tin cá nhân khi tiết lộ, v.v." được mô tả trong "Hóa đơn tiết lộ thông tin cá nhân, v.v."

Bấm vào đây để tải xuống hóa đơn

[Địa chỉ gửi thư và địa chỉ khiếu nại]

[Địa chỉ gửi thư]
7F, Tòa nhà 35 ECS, 9-10 Azumacho, Hachioji-shi, Tokyo 192-0082

Tới Trụ sở Quản lý Mắt người Giám đốc Bảo vệ Thông tin Cá nhân

ĐT: 042-643-2086
Thư: pmr@human-i.co.jp

メールアドレス.png

[Địa chỉ khiếu nại của tổ chức bảo vệ được công nhận]

Công ty chúng tôi là nhà điều hành kinh doanh mục tiêu của các tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được ủy quyền sau đây.

【Tên】
Viện Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Nhật Bản Trung tâm Xúc tiến Đánh dấu Quyền riêng tư Phòng Tư vấn Khiếu nại Bảo vệ Thông tin Cá nhân

[Yêu cầu giải quyết khiếu nại]
Bên trong Tòa nhà đầu tiên Roppongi, 1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
ĐT: 03-5860-7565 / 0120-700-779

bottom of page